Devletçilik ilkesi doğrultusunda yapılan yenilikler nelerdir?

Türkiye’de devletçilik ilkesi doğrultusunda yapılan gelişmeler nelerdir?

Devletçilik İlkesi Amacıyla Gerçekleştirilen Atatürk İnkılapları

 • Birinci ve ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planlarının hazırlanması ve uygulamaya konulması
 • Etibankın kurulması
 • Denizbankın kurulması
 • Sümerbankın kurulması
 • Milli Koruma Kanununun çıkarılması
 • Özel girişimcilere ait kurumların millileştirilmesi.

13 Kas 2018

Hangisi devletçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar nelerdir?

 • Atatürkçü Düşünce Sisteminde Devletçilik.
 • Atatürk’ün Tarih İnkılabı – Atatürk’ün Yaptığı Tarih İnkılabının Amacı
 • Soyadı Yasasının Kabulü – (21 Haziran 1934)
 • Cumhuriyetin İlanı – (29 Ekim 1923)
 • Sağlık ve Tıp Alanında Yapılan Yenilikler.
 • Medreselerin Kaldırılması – Medreselerin Kapatılması

Devletçilik ilkesinin anahtar kelimeleri nelerdir?

Devletçilik ilkesi ekonomik işlemler ile ilgilidir. Anahtar kelimeler; devlet planlaması, devlet yatırımları, milli kalkınma, ekonomik refah seviyesi, milli bankacılık ve sermayedir.

Devletçilik ilkesi hangi alanla ilgilidir?

Devletçilik, ülkenin genel ekonomik faaliyetlerinin düzenlenmesi devletin ulusal çıkarların gerekli kıldığı alanlara girmesini öngörür. Atatürk’ün devletçilik ilkesi; Türk toplumunun ulaşmak istediği çağdaş ve modern bir düzen için gerekli olan ekonominin güçlendirilmesi ve ulusallaştırılmasıdır.

Laikliğin temel ilkeleri nelerdir?

Atatürk İnkılâbı’nın en önemli ilkesi, Laikliktir. Laiklik, Ortaçağ’ın İslâmi düşüncesinde, içtihat kapısının kapalı olduğu gerekçesiyle sosyal ilerlemeyi köstekleyen, fikir hürriyetini baltalayan skolastik zihniyeti yıkıp, vicdan hürriyetini korumak, dinin şahsî ve siyasî yararlar uğruna sömürülmesini önlemektir.

Akılcılık ve Bilimsellik hangi ilkeye dayanır?

Akılcılık, yani sorunlara akılcı görüşle yaklaşım, Atatürkçülüğün diğer bir ilkesidir. Atatürkçülüğün bütün ilkeleri temelde akılcılık, bilimcilik ve gerçekçilikten kaynaklanmaktadır; diğer bir ifade ile bu ilkelerin hepsinin özünde akılcılık, bilimcilik ve gerçekçilik yer almaktadır.

Hangisi Halkçılık ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar?

Halkçılık ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar Sosyal Hizmet Kurumları ve sağlık hizmeti veren sağlık örgütlerinin kurulması faaliyetlerine öncelik verilmesi.

Efendiler Milletimiz çiftçidir hangi ilke?

Toplumun büyük kısmını oluşturan ancak çok düşük gelire sahip bulunan köylülerin refah seviyesini yükseltmek Atatürk’ün Türk milletine göstermiş olduğu bir hedeftir. “… Efendiler! Milletimiz çiftçidir.

Devletçilik ilkesi neyi hedeflemiştir?

Atatürkçü düşüncenin devletçilik ilkesi, Kurtuluş Savaşı’ndan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra, memleketin en kısa zamanda kalkınması sürecinde, özellikle ekonomik alanda bireylerin yapamayacağı bazı işleri devletin üzerine alması esasına dayanır.

Devletçilik modeli nedir?

Devletçilik, devletin ekonomiyi veya sosyal hayatı ya da her ikisini de belirli bir dereceye kadar kontrol etmesi gerektiği inancıdır. Bu anlamıyla devletçilik, anarşizmin tersidir. Devletçilik totalitarist, refah devleti, minarşizm, büyük devlet gibi çeşitli şekillerde olabilir.

Devletçilik ilkesinin temel amacı nedir?

Atatürk ilkeleri arasında özel bir yer tutan devletcilik, ulus birliğini, ulus bütünlüğünü sınıflara parçalamamak; bu sınıflar arasında ulus varlığını sarsan, yıpratan çatışmalara, karşıtlıklara düşmemek amacına yöneliktir.

Devletçilik ilkesiyle ne hedeflenmiştir?

Atatürkçü düşüncenin devletçilik ilkesi, Kurtuluş Savaşı’ndan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra, memleketin en kısa zamanda kalkınması sürecinde, özellikle ekonomik alanda bireylerin yapamayacağı bazı işleri devletin üzerine alması esasına dayanır.

6 temel ilke nedir?

Konuşmamı şu cümlelerle bitirmek istiyorum: Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik hayatı, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik, inkılâpçılık olarak belirlenen temel ilkelere sahiptir.

Akılcılık Nedir inkılap tarihi?

Atatürk’ün Bilimsellik ve Akılcılık İlkesi: İnsanın, aklı ile gerçekleri anlama yeteneğine inanması olarak tanımlayabileceğimiz akılcılık, Atatürk’ün ve onun düşünce sistematiğinin en önemli özelliği ve belirlenen çağdaşlaşma gibi hedeflere ulaşabilmek için izlenen yol göstericisidir.

Halkçılık ilkeleri nelerdir?

Halkcilik – Millî Eğitim Bakanlığı cumhuriyetçilik hem de milliyetçilik ilkelerinin zorunlu bir sonucudur. Atatürk’e göre millet ile halk aslında tek anlama gelmektedir. Halkçılık ise millet içindeki çeşitli insan gruplarının çıkarına ve yararına bir siyaset izlenmesi, halkın kendi kendini yönetmeye alıştırılmasıdır.