Iranlıların destanı nedir?

Şehnâme kime yazılmıştır?

Şehnâme, Firdevsî’nin (M.940-1020) X. Yüzyıl’da kaleme aldığı, 60 bin beyitlik eserdir. Firdevsî, İran tarihiyle ilgili rivayetleri toplamış, bu eseri otuz yılda meydana getirmiş, “Bununla İran milletini yeniden dirilttim.” diyerek eserinin değerini ifade etmiştir.

Firdevsi Şehnâme kim yazdı?

Bu kişiler, Firdevsi’nin din yolundan sapmış biri olduğunu ileri sürerler ve söylentiler Sultana kadar ulaşır. Sonunda Firdevsi 60 bin beyitten oluşan Şehname‘yi Sultan Mahmud’a sunar.

Şehnamenin konusu nedir?

Firdevsi’nin eski İran efsaneleri üzerine kurmuş olduğu manzum destana Şehname denir. Dünya edebiyatında da çok büyük bir eser olarak öne çıkan Şehname, hükümdarların yaşam öyküleri ve özellikleri ile efsanelerini anlatmaktadır.

Efrasiyab kimin lakabı?

Şüphesiz bu olaylar Türk destanlarında da yer almış ve Kâşgarlı Mahmud tarafından Dîvânü lugati’t-Türk’te Türk destan kahramanı Alp Er Tonga Efrâsiyâb olarak gösterilmiştir.

Alp Er Tunga Firdevsi nin yazdığı hangi eserde hangi ad ile geçmektedir?

Uzun Firdevsînin Süleymannâme adlı eserinde geçen Alp Er Tunga ile ilgili bilgiler dikkat çekicidir.

Şehname kimden bahseder?

Firdevsî, Şahnâme’de İranlıların karşısındaki hasım güç, karşı güç olan Türklere önemli ölçüde yer verir. MÖ VI. yüzyıldan X. yüzyıla kadar geçen olaylar anlatılırken; MÖ VII. yüzyılda yaşamış olan Türk hakanı Alper Tunga** bir ana kahraman sıfatıyla ağırlıklı olarak işlenir. İranlılar, Alper Tunga’ya Efrâsiyâb derler.

Firdevsi nin meşhur eseri Şehname aşağıdaki Türk hükümdarlarından hangisine sunulmuştur?

İranlıların Turanlılarla olan mücadeleleri İranlı hissiyatı ile yazılmıştır. Türkler‘in İran’a göçleri ve hâkim olmaları sonrasında İranlıları onurlandırmak için Gazneli Mahmud’un teşviki ile kendisi de bir İranlı olan Tuslu Firdevs tarafından kaleme alınmıştır.

Şehnamedestanı hangi millete aittir?

Şehnâme veya Şahnâme (Farsça: شاهنامه), Firdevsî’nin eski İran efsaneleri üzerine kurulu manzum destanıdır. İran edebiyatının en büyük eserlerinden biri olarak kabul edilir. 977 ila 1010 arasında yazılmıştır. 60.000 beyit civarında hacime sahiptir.

Afrasiyab olarak geçen hükümdarın adı nedir?

Biz bunu Karahanlılar döneminde Müslüman Türk müellifler tarafından kaleme alınan eserlerde Efrasiyab‘ın Alp Er Tonga olarak kabul edilip, Şehnâme’nin aksine ona birçok hikmetli sözler ve öğütler atfedildiğinden anlıyoruz.

Afrasyap olarak bilinen Türk hükümdarı kimdir?

Yaşamıyla ilgili bilgiler efsanelere dayanan Alp Er Tunga’nın, Turancılarca Türklerin eski atalarının soyundan geldiği öne sürülür. Ayrıca, Divân-ı Lügati’t-Türk‘te ve Kutadgu Bilig’de, İran destanı Şehnâme’nin kahramanlarından Efrasiyab (Afrasyab)’la aynı kişi olduğu belirtilir.

Alp Er Tunga islam ve İran kaynaklarında hangi adla geçmektedir?

İran mitolojisinde adı Afrasyab olarak geçer. Yaşamıyla ilgili bilgiler efsanelere dayanan Alp Er Tunga‘nın, Turancılarca Türklerin eski atalarının soyundan geldiği öne sürülür.

Alper Tunga yazıtları nerede?

Turfan şehrinin batısında bulunan “Bezegelik” mabedinin duvarında da Alp Er Tunga‘nın kanlı resmi bulunmaktadır. “Divan ü Lügat-it Türk” ün yazarı Kaşgarlı Mahmud’a ve ” Kutadgu Bilig” yazarı Yusuf Has Hacip’e göre “Alp Er Tunga” iran destanı “şehname” deki büyük ve efsanevî Turan hükümdarı “Efrasiyab”dır.

Alp Er Tunga nerede yaşadı?

Yeraltındaki 100 sütunlu demir sarayında yaşar. Alpar sıfatıyla anılır. İran mitolojisinde adı Afrasyab olarak geçer. Yaşamıyla ilgili bilgiler efsanelere dayanan Alp Er Tunga‘nın, Turancılarca Türklerin eski atalarının soyundan geldiği öne sürülür.

Şahname kaç cilt?

Bu üründen 1.425 adet satın alınmıştır. İlgili Kategoriler: Kitap Edebiyat Doğu Klasikleri. Kitap Edebiyat Destan….Şahname (Ciltli)

Çevirmen: Necati Lugal
Dil: TÜRKÇE
Sayfa Sayısı: 1103
Cilt Tipi: Ciltli
Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı

Kalevala doğal destan mıdır?

Doğal Destanların Özellikleri Çoğu manzumdur; nazım-nesir karışık olanlarına az rastlanır. Nazım biçimi ve uyak, destanı yaratan halkın geleneğine bağlıdır. Sözgelimi Homeros’un İlyada ve Odysseia’si ölçülü fakat uyaksız dizelerden oluşur. Bir Fin destanı olan Kalavela ise dörtlüklerden oluşur.