Mali hukuk dalları nelerdir?

Mali hukukun alt dalları nelerdir?

Mali hukuk, kamu hukukunun bir alt dalıdır. Bu dal, vergi ve harcama hukuku olmak üzere ikiye ayrılır. Vergi hukuku da özel vergi hukuku ve genel vergi hukuku olarak alt ayrıma tabi tutulur.

Mali olaylar nelerdir?

Mali Olay: Kamu ihtiyaçlarını karşılamak için devlet ve diğer kamu kamu kuruluşlarının iktisadi değerler elde etmesi ve bu iktisadi değerleri kamu hizmeti için harcamasıdır. Maliye biliminin kendisine özgü bir konusu vardır. Maliye biliminin konusu mali olaylardır. … Mali olayları maliye bilimi kuralları düzenler.

Mali vergi hukuku nedir?

Mali Hukuk: Kamu gelirleri ile birlikte bütçe ve kamu harcamalarını da kapsayan üst bilim dalıdır. Vergi Hukuku: Vergi ödevinin niteliğine, vergi borcunun doğması ve ortadan kalkmasına ilişkin maddi ve şekli hukuk kurallarının bütünüdür.

Mali Hukuk Özel Hukuk mu?

Diğer bir deyişle, kamu hukuku alanında kişinin devlet ile ilişkisinde, kişi devletin emirlerine uyar. … Kamu hukukunun kapsamına “Anayasa Hukuku”, “Yönetim (İdare) Hukuku”, “Ceza Hukuku”, “Devletler Hukuku”, “Genel Kamu Hukuku”, “Mali Hukuk” ve “Yargılama Hukuku” girer.

Rekabet hukuku hangi hukukun alt dalıdır?

Doktrinde genel kabul gören görüş, Rekabet Hukuku‘nun bir kamu hukuku dalı olduğu ve tazminat hukuku bağlantısı nedeniyle özel hukuk anlamında da sonuç doğurduğu yönündedir.

Ticaret hukukunun alt bölümleri nelerdir?

Ticaret hukuku 6 alt başlıkta incelenir. Bunlar: Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Taşıma Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku ve Sigorta Hukukudur.

Mali politikalar nelerdir?

Maliye politikası, devletin maliye politikası araçlarını (kamu harcamaları, vergiler gibi) kullanarak ekonominin tam istihdama ulaşmasını sağlamak, ekonomik dalgalanmaları en aza indirgemek, adil bir servet ve gelir dağılımını oluşturmak için uyguladığı politikalardır.

2 yıllık maliye mezunu ne is yapar?

2 Yıllık Maliye İş Olanakları Mezunlar; Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Devlet Planlama Teşkilatı, Mahalli İdareler, Belediyeler, Sayıştay ve diğer kamu kuruluşları ile bankalarda ve özel sektörün değişik kuruluşlarında iş bulabilirler.

Mali vergi nedir?

Vergi; devletin ya da devletin yetkilendirdiği kamu tüzel kişilerinin kamu harcamalarını karşılamak üzere yasalar çerçevesinde gerçek ve tüzel kişilerin ödeme gücü üzerinden zora dayanarak ve karşılıksız olarak aldığı parasal değerlerdir.

Şekli vergi hukuku ne demek?

ve şekle ilişkin ödevlerinin düzenlendiği vergi hukuku dalı olup, hükümleri maddi vergi hukukuna göre daha genel kapsamlıdır. Vergi Usul Kanunu, İdari Yargılama Usulü Hakkında Kanun ve 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun şekli vergi hukukuna örnek teşkil eden vergi kanunlarıdır.

Devletler Özel Hukuku hangi hukuk Dalındadır?

Devletler Özel Hukuku: Özel hukuk alanında yabancı unsur taşıyan hukuki ilişki ve ihtilafların çözümünde uygulanacak kurallardan oluşmuş hukuk dalıdır.

Özel hukuk neleri kapsar?

Özel hukuk, toplumun birbiriyle eşit haklara sahip üyeleri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk alanıdır. Medeni hukuk, ticaret hukuku, devletler özel hukuku ve borçlar hukukunu kapsar. Türkiye’de bu alanı düzenleyen başlıca yasalar Medeni Kanun, Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’dur.

Rekabet nedir hukuk?

Rekabet hukuku, serbest piyasa ekonomisini destekleyen ve sürdürmeyi amaçlayan, şirketlerin rekabete aykırı davranışlarını düzenleyen bir hukuk dalıdır.

Rekabet hukuku kamu hukuku mu özel hukuk mu?

Doktrinde genel kabul gören görüş, Rekabet Hukuku‘nun bir kamu hukuku dalı olduğu ve tazminat hukuku bağlantısı nedeniyle özel hukuk anlamında da sonuç doğurduğu yönündedir.

Ticaret hukukun temel kaynağı nedir?

Ticaret hukukunun temel dayanağı, 1957 tarihinde Medeni Kanun’un ayrılmaz bir parçası olan Türk Ticaret Kanunu’dur.