ÖTV listelerinde neler var?

ÖTV’ye tabi ürünler nelerdir?

ÖTV Hangi Ürünlerde Var?

  • Lüks taşıtlar.
  • Akaryakıt ve yağ türevli ürünler.
  • Alkol-tütün-kürk vb.
  • Beyaz eşya.

ÖTV 1 sayılı listede neler var?

1. (I) Sayılı Listedeki Malların Kapsamı (A) Cetveli: Bu cetvelde, genel olarak benzin, motorin, jet yakıtı, fuel oil gibi akaryakıt ürünleri; sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G. ), doğal gaz ile söz konusu mallara ikame edilmesi mümkün bulunan petrol türevleri, petrokok ve benzeri diğer mallar yer almaktadır.

ÖTV 2 sayılı listede neler var?

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede, yarı römorklar için çekiciler, binek otomobilleri ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş motorlu taşıtlar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, özel amaçlı motorlu taşıtlar, motosiklet, helikopter, uçak, gemi, yat, eğlence ve spor tekneleri gibi …

ÖTV Kanunu 7 madde nedir?

4760 sayılı ÖTV Kanununun 7/2. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen araçların sakatlık derecesi  veya daha fazla olan malul ve engelliler ile bizzat kullanma amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve engelliler tarafından 5 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı …

ÖTV nin mükellefi kimdir?

Bu mallardan kayıt ve tescile tabi olmayan malları imal inşa veya ithal edenler, bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler, kayıt ve tescile tabi olan motorlu araç ticareti yapanlar ÖTV mükellefidir.

Elektrikte ÖTV var mı?

Elektrik Tüketim Vergisi (ETV veya BTV): Sayacın bulunduğu bölgedeki belediyeye aktarılan bedeldir. Mesken ve ticarethanelerden tüketim tutarının %5’i, sanayi grubundan ise %1 oranında tahsil edilir.

ÖTV liste 4 nedir?

ÖTV Mükelleflerinin İhracat Teslimleri şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde ÖTV‘den istisnadır. Bu bağlamda, (IV) sayılı liste kapsamındaki malların, imalatçıları tarafından yurt dışındaki müşterilere teslim edilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkması halinde bu teslim ÖTV‘den müstesnadır.

Hesaplanan ÖTV hangi hesapta izlenir?

9. maddesi gereğince indirim konusu yapılacaktır. Bu durumda ödenen ÖTV 194 İndirilecek ÖTV hesabına kaydedilir. Daha sonra ödenecek ÖTV‘den indirilir. ÖTV‘ye tabi malların satışında bütün işletmeler ÖTV‘yi hesaplanan ÖTV olarak kaydederler.

ÖTV Zammı ne zaman geçerli olacak?

Yeni ÖTV Oranları Ne Zaman Geçerli? 2022 ÖTV oranları aynı yılın başlangıç günü olan 1 Ocak 2022 tarihinden beri yürürlüktedir.

Tescile tabi olmayan araç ne demek?

Yukarıda belirtildiği şekilde kayıt ve tescili yapılmayanlar ise “kayıt ve tescile tabi olmayanaraçlar olarak değerlendirilmekte olup, vergiyi doğuran olay bunların ithalinde veya imalatçısı tarafından tesliminde meydana gelmektedir.

ÖTV mükellefiyeti ne demek?

Özel Tüketim Vergisinin mükellefidir. ÖTV Kanunu’nun 2. maddesinde ise teslimin tanımı yer almaktadır. Vergiye tabi olan malların imali dışında her ne suretle olursa olsun kullanılması, sarfı, işletmeden çekilmesi veya işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye gibi namlarla verilmesi bu tanıma dahil edilmiştir.

ÖTV yi kim beyan eder?

Malın ithalinde alınan ÖTV, ilgili gümrük idaresince hesaplanacak ve gümrük mevzuatına göre kabul edilen beyanname veya diğer belgeler üzerine imza alınmak suretiyle mükellefe, kanuni temsilcisine veya gümrük müşavirine tebliğ edilecektir.

Elektrikte ÖTV ne kadar?

Elektrik Tüketim Vergisi (ETV veya BTV): Sayacın bulunduğu bölgedeki belediyeye aktarılan bedeldir. Mesken ve ticarethanelerden tüketim tutarının %5’i, sanayi grubundan ise %1 oranında tahsil edilir.

Elektrikte kaç çeşit vergi var?

Elektrik tüketimi üzerinden enerji fonu, TRT payı, elektrik (belediye) tüketim vergisi ve KDV olmak üzere dört farklı vergi alınmaktadır.

ÖTV 3 nedir?

– (III) sayılı listenin A cetvelinde, alkolsüz içecekler ve alkollü içkiler, – (III) sayılı listenin B cetvelinde; puro, sigarillo, sigara, nargile tütünü, enfiye veya çiğnemeye mahsus tütün gibi tütün mamulleri ve makaron, gibi mallar yer almaktadır.