Selefi tefsir ne demek?

Selefî hangi mezhep?

Arapça: السلفية Selefiyye), temelleri İbn-i Teymiye tarafından atılan bir İslâm inanç hareketidir. Selef, “önde olan” anlamına gelir ve geleneksel olarak İslâm Peygamberi, sahabeler ve onları görerek tâbî olanlardan (tâbiîn ve tebeut tâbiîn) oluşan gruba verilen isimdir.

Selefiyyenin özellikleri nelerdir?

İlk dönem (mütekaddimûn) Selefiyye anlayışının en belirgin özelliği akaid sahasında akla rol vermemek, âyet ve hadisle yetinmek, mânası apaçık olmayan, bu sebeple de başka mânalara gelme ihtimali bulunan âyet ve hadisleri yorumlamadan, bunları bilmeyi Allah’a havale etmektir.

Selefî diye kime denir?

Selefi diye kime denir? Selefiyye “geçmiş insanlar, soy, fazilet ve ilim bağlamında önce gelip geçenler” anlamındadır. Selef, terim olarak ilim ve fazilet açısından müslümanların önderleri sayılan ashap ve tâbiîn için kullanılır.

Selefî olmak nedir?

Selef, halefin tersidir ve tarihsel olarak “önde olanlar” anlamına gelir. Selefîyye, dinde selef kabul edildiğine inandıkları kişilere hiçbir değişiklik yapmadan tâbi olmayı esas alır.

Ehl-i Sünnet mezhepleri nelerdir?

Ehl-i Sünnet

 • Hanefi mezhebi: İmam Ebu Hanife’nin adını taşıyan mezheptir.
 • Şafii mezhebi: İmam Şafii’nin adını taşıyan mezheptir.
 • Maliki mezhebi: İmam-ı Malik’nin adını taşıyan mezheptir.
 • Hanbelî mezhebi: İmam Ahmed İbni Hanbel’nin adını taşıyan mezheptir.

Itikadi mezhepler nelerdir?

 • İ’tikadî inanç mezhepleri.
 • Asarî (Eserler)
 • Bâtın’îyye (Meymûn’ûl-Kaddâh)
 • Cebriyye (Cehmiyye)
 • Eş’ârîyye.
 • Kaderiyye.
 • Mâtûridîyye.
 • Mürcie.

Selefiyyenin temel ilkeleri nelerdir?

Selefiliğin yedi temel ilkesi bulunur. Bunlar takdis, tasdik, acz, sükut, imsak, kef ve marifet ehline teslim olmaktır.

Selefî ne demektir?

Selefizm, dine rağmen din adına ve dindarlara karşı ortaya çıkmış modern bir totaliter ideolojidir. Din adına ortaya çıkan Selefizm, kendisini dinin yerine ikame ederek mutlak doğru din olduğunu iddia etmektedir. İslam ve Selefizm birbirleriyle bağdaşmamaktadır. İslam, ahlak ve ibadete dayanan fıtrat dinidir.

Selefiyye Ehli sünnet mi?

Ehl-i sünnet-i hâssa” ismi ile kastedilen zümre olan Selefiyye Hz. Peygamber ve sahâbîlerin inançta takip ettikleri yolu doğrudan doğruya izleyen gruptur. Tâbiûn, mezhep imamları, büyük müctehidler ve hadisçiler Selefiyye‘dendirler.

Selefîlik hak mezhep midir?

Selefîlik bir mezhep değildir. 2. Selefîlik, ‘Ehl-i Hadis’ veya Hanbelilik’ten türememiştir. 3. Selefîlik modern bir harekettir tek tip bir Selefîlik yoktur.

Vehhabilik sorunu nedir?

Ölülere niyaz, tevessül, falcılara, müneccimlere inanmak, Peygamber’in anısını yüceltmek, Hırka-ı Şerif ve Sakal-ı Şerif ziyaretleri yapmak, Allah’tan başkasına ibadet etmek, şirk koşmaktır.

Malikilerin temel kaynağı nedir?

A) Kur’an ve Sünnet. Mâlikî mezhebinde de Kur’an en önde gelen kaynak olup Kur’an’ın tanımı ve delil değeri hakkındaki tartışmalar son derece sınırlıdır. Mütevâtir olmayan kıraatler delil olarak kabul edilmez. Sünnet, diğer mezheplerdeki gibi mütevâtir ve âhâd olarak ikiye ayrılmıştır.

Kaç tane itikadi mezhep vardır?

4’e ayrılır: 1 – Hanefî mezhebi, 2 – Mâlikî mezhebi, 3 – Şâfiî mezhebi, 4 – Hanbelî mezhebi.

Itikadi mezhepler kaç tanedir?

İtikatta Mezhepler: Selefiyye, Maturidi ve Eşari Mezhebi.

Selefilikte imsak nedir?

· İmsak: Sükut ilkesine çok benzer. Anlaşılmayan bir konuyu insanın içinde tutması gerektiği görüşü.