Şer iye sicili ne demek?

Şeriye Sicilleri nerede yer alır?

Bugüne ulaşabilen defterlerin sayısı, 19.000 kadardır. Bunlardan, İstanbul’a ait olan 10.000 defter, İstanbul Müftülüğü’nde bulunmaktadır. Seriye kalan 8.928 defter ise, taşraya ait olup, Millî Kütüphane’de okuyucu ıizmetine sunulmaktadır.

Şer iyye sicilleri kim tutar?

1. Osmanlı Tarihinin Ana Kaynakları 1.1. Şeriye Sicilleri: Osmanlı mahkemelerinde alınan kararların kadı ve naibi tarafından tutulduğu defterlere şeriyye sicilleri denilmektedir. Kadı defteri, kadı sicilleri, kadı divanı, sicillat-ı şeriyye gibi farklı kullanımları da literatürde yer almaktadır (Uğur, 2010: 8).

Sicilde kullanılan defterler nelerdir?

IV- Tasdike Tabi Defterler (213 Sayılı Vergi Usul Kanunu)

  • Yevmiye ve envanter defterleri,
  • İşletme defteri,
  • Çiftçi işletme defteri;
  • İmalat ve İstihsal Vergisi defterleri; (Basit İstihsal Vergisi defteri dahil),
  • Nakliyat Vergisi defteri,
  • Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri,
  • Serbest meslek kazanç defteri,

26 Ara 2011

Seriye ne demek tarih?

Seriyye (Arapça: سریه), İslam peygamberi Muhammed döneminde, Muhammed’in bizzat katılmadığı askerî harekâtlardır. Seriyyelerin sayısı konusunda 35 ila 66 arasında rakam verilmektedir.

Ruznamçe i kim tutar?

kazaskerlerin tuttuğu deftereruznamçe” denir .. kadıların tuttuğu defter ise “şeriye sicili” ‘dir…

Reaya vergi verir mi?

Asker dışındaki halk, “reaya“, devlete vergi ödemekteydi.Osmanlı siyasal uygulamasında asker ve reaya kesin kurallarla ayrılmıştı. Reayanın reaya olarak kalması ve asker çocuklarının asker olması teşvik ediliyordu.I.

Ruznamce nedir kısaca?

En basit tarifiyle ruznamçe Osmanlı Devleti’nde malî bürolarda günlük gelir-gi- der hesabının tutulduğu defterlere verilen addır. Farsça kökenli olan bu kelime, rûz gün, nâmçe ise defter anlamına gelen kelimelerin birleşmesinden oluş- muştur.

Sicilleri nedir?

Kadı defterleri (Şer’iyye sicilleri), Osmanlı Devleti’nde kaza kadılarının her türlü davalarda verdikleri kararları ve merkezden gelen emirleri kaydettirdikleri mahkeme kayıtlarıdır.

Hurufat defteri nedir?

Hurûfât defterleri, vakıf müesseselerine günlük tayin ve terfi işlemleri ile ilgili berat içeriklerinin kaydedildiği defterlerdir. Bu defterler harf sırasına göre tutulmuş olup genellikle XVII. yüzyılın sonları ile XIX. yüzyılın ilk yarısına ait dönemi kapsamaktadır.

Seriyye seferleri nelerdir?

İslam literatüründe Muhammed’in katılıp bizzat komuta ettiği askeri harekatlara gazve denilir. Emrini verdiği fakat bizzat katılmadığı askeri harekatlara da seriyye denilmektedir.

Seriye nelerdir?

Seriyye kelimesi İslam peygamberi olan Hz. Muhammedin bizzat kendisinin katılmadığı askeri harekatlar anlamına gelmektedir. Gerekli olduğu durumlarda Hz. Muhammed askeri harekatlara katılmakta idi.

Ruznamçe nedir kpss?

En basit tarifiyle ruznamçe Osmanlı Devleti’nde malî bürolarda günlük gelir-gi- der hesabının tutulduğu defterlere verilen addır. Farsça kökenli olan bu kelime, rûz gün, nâmçe ise defter anlamına gelen kelimelerin birleşmesinden oluş- muştur.

Tahrir defterlerini kim tutar?

Tahrir 1929 Türkçe Müfredatında kompozisyon dersi yazı yazma çalışmalarının yerini tutar. Ayrıca bu defteri nişancı ve bunun dışında veziriazam ve kaptan paşanın da düzenlediği görülmüştür.

Reaya vergiden muaf mı?

Osmanlılar, bazı kiĢi ve zümreleri çeĢitli sebeplerle vergiden muaf tutmuĢlardı. Halkın askerî (yöneticiler) ve reâyâ (yönetilenler) olmak üzere iki ana sosyal sınıfa bölündüğü Osmanlı Devleti‟nde XV.-XVIII. yüzyıllarda uygulanan vergi muafiyeti, yöneticileri yönetilenlerden ayıran en önemli özellikti.

Reaya vergisi kimden alınır?

Osmanlı İmparatorluğunun Müslüman olmayan reayadan topraklı, topraksız, evli veya bekar olup olmadıklarına bakılmaksızın alınan bu vergi, Müslümanlardan alınan çift resminin bir karşılığıdır. Bu vergiyi veren gayrimüslimlerden çift resmi ve bennak gibi vergiler alınmıyordu.