Sürdürülebilir tarım sistemleri nelerdir?

Sürdürülebilir tarım teknikleri nelerdir?

Sürdürülebilir Tarımın İlkeleri Nelerdir?

 • Toprakta geriye dönüşü olmayan değişimlerin (erozyon vs) tamamen önlenmesi.
 • Tarım esnasında yapılan sulama gibi işlemlerin aşırı kaynak tüketimine engel olması.
 • Tarım faaliyetlerinin ekolojik dengeye katkı sağlayabilmesi.
 • Üretilen ürünlerin sağlığa yararlı olması.

Sürdürülebilir tarım nelerdir?

Sürdürülebilir tarım, insanlık için kaliteli ve yeterli miktarda gıda maddesinin, doğayla uyumlu ve sürdürülebilir kriterlerle üretilmesini içeren tarım uygulamalarına denmektedir. Doğa, muhteşem bir dengeye ve güce sahip olsa da hiçbir doğal kaynak sonsuz ve tükenmez olarak değerlendirilemez.

Sürdürülebilir tarım nedir nasıl yapılır?

Sürdürülebilir Tarım, yeterli ve kaliteli gıda maddesinin uygun maliyetlerde üretimi, tarım yapılan arazinin, çiftçilerin, çevrenin ve doğal tarım kaynaklarının korunmasını geliştirecek sistem ve uygulamaları içerir. uygulamalar (organik tarım, iyi tarım uygulamaları) sürdürülebilirlik çatısı altında toplanmıştır.

Sürdürülebilir tarım ve gıda sistemleri nedir?

SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDA SİSTEMİ NEDİR? … Mevcut gıda ihtiyaçlarını karşılamak için sağlıklı gıda sağlayan ve aynı zamanda nesillere çevreye en az olumsuz etki yapacak şekilde gıda sağlayabilen sağlıklı ekosistemleri koruyan sistemlerdir.

Ekstansif tarım metodu nedir?

“Yoğun tarım” olarak da bilinen intansif tarım, topraktan yüksek verim elde etmek amacıyla çeşitli yöntemlerin uygulandığı bir tarım metodudur. İntansif tarımda; modern, bilimsel ve teknolojik yöntemler kullanılmaktadır. Az gider ve az emekle yapılan ekstansif tarımın tam tersidir.

Sürdürülebilir uygulamalar nelerdir?

 • Dönüşümlü ya da Birlikte Ekim: …
 • Aynı Üründe Çeşitlilik: …
 • Örtücü Bitkilerin Dikimi: …
 • Toprak İşlemesiz Tarım: …
 • Entegre Zararlı Yönetim Yöntemlerinin Uygulanması: …
 • Bitkilerin ve Hayvanların Entegrasyonu: …
 • Tarımsal Ormancılık Uygulamaları: …
 • Tüm Bölgenin ve Sistemlerin Yönetimi:

Sürdürülebilir Arazi nedir?

Sürdürülebilir arazi yönetimi; beslenme, barınma ve geçinme gereksinimlerinin karşılanması, toplumsal gönencin ve nitelikli yaşamın sağlanması, doğal yaşam alanlarının korunması ve kollanması, çevre ve ekosistemlerin, özellikle toprak ve su kaynakları ile öteki doğal kaynakların korun- ması ve geliştirilmesi, ekonomik …

Sürdürülebilir gıda sistemi nedir?

Sürdürülebilir gıda sistemleri; toplum ve gelecek nesiller için gıda güvenliğini ve beslenme güvencesi sağlarken, doğal kaynakları koruyup zenginleştiren, ekonomik ve toplumsal refahı teşvik eden gıda sistemleridir.

Sürdürülebilir beslenme ne demek?

Sürdürülebilir beslenme; güvenilir, sağlıklı, besleyici ve çevresel etkisi düşük olmalıdır. Bu beslenme tarzı ekonomik, herkesin ulaşabildiği, kültürel açıdan benimsenebilir, adil, gıda güvenliğine katkısı olan ve nesillerin devam edebilmesi için elzem olan yaşam şeklidir.

Ekstansif yöntemler nedir?

Ekstansif tarım, modern tarım yöntemlerinin kullanılmadan ilkel yöntemler ile gerçekleştirilen bir tarım metodudur. Bu tarım türünde geleneksel yöntemler kullanılmaktadır. Ekstansif tarımda; ilaçlama, gübreleme, kaliteli tohum ve sulama gibi uygulamalar yeterli seviyede olmadığı için verim oldukça düşüktür.

Entansif ve ekstansif tarım nedir?

“Yoğun tarım” olarak da bilinen intansif tarım, topraktan yüksek verim elde etmek amacıyla çeşitli yöntemlerin uygulandığı bir tarım metodudur. İntansif tarımda; modern, bilimsel ve teknolojik yöntemler kullanılmaktadır. Az gider ve az emekle yapılan ekstansif tarımın tam tersidir.

Sürdürülebilir ürünler nelerdir?

İsminden de anlaşılacağı üzere sürdürülebilir yani daimi olarak kalabilen bu ürünler istenilirse daha sonra yeniden dönüştürülebilir ve kullanılabilir. Bu sayede atıkların geri kazanılarak dünyadaki sınırlı kaynakların daha verimli kullanılması sağlanıyor.

Sürdürülebilir turizm uygulamaları nelerdir?

Sürdürülebilir turizmin temel ilkeleri

 • Turizmin bir bölgede kontrollü gelişmesini ve yararlarının topluma yayılmasını mümkün kılmak.
 • Yerel gelirleri artırmak, çevrenin iyileştirilmesine ve korunmasına destek sunmak.
 • Çevrenin estetik özelliklerine, doğal yaşama ve yerel kültürüne yoğunlaşmak.

Sürdürülebilir toprak nedir?

Toprak tarafından sağlanan destekleyici, üretici, düzenleyici ve kültürel hizmetler, bu hizmetleri mümkün kılan toprak işlevlerine veya biyolojik çeşitliliğe önemli ölçüde zarar vermeden sürdürülebiliyor veya geliştirilebiliyorsa, toprak yönetimi sürdürülebilirdir.

5403 sayılı kanunun 14 maddesi nedir?

MADDE 14. — Tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızlı geliştiği ovalar; kurul veya kurulların görüşü alınarak, Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile büyük ova koruma alanı olarak belirlenir.