Temyiz dilekçesi kime verilir?

Temyiz dilekçesi kime sunulur?

Temyiz Dilekçesi Nereye Verilir ? Kanunda öngörülen şekli şartlara uygun olarak hazırlanmış bir temyiz başvuru dilekçesi, Yargıtay’a gönderilmek üzere olduğu belirtilmek suretiyle temyizi istenen gerekçeli kararı veren yerel mahkemeye veyahut bölge adliye mahkemesine verilmelidir.

Temyize başvurma yetkisi kime aittir?

Kanun yararına temyiz yoluna müracaat etme yetkisi kimlerde bulunmaktadır? Adli Yargı Mahkemelerinden verilen kararlara ilişkin olarak kanun yararına temyiz yoluna Adalet Bakanlığı veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından müracaat edilir.

Temyiz başvuru dilekçesi nereye verilir?

Kanunda öngörülen şekli şartlarını taşıyan temyiz dilekçesi, Yargıtay’a gönderilmek üzere temyizi istenen gerekçeli kararı veren yerel mahkemeye veyahut bölge adliye mahkemesine verilir.

Temyiz başvuru dilekçesi nedir?

Temyiz dilekçesi nedir ? Temyiz dilekçesi, Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk/ceza dairesince verilen kararın tebliğinden itibaren yasal süresi içerisinde Yargıtay’a gönderilmek üzere kararı veren makama sunulan temyiz talepli dilekçeyi ifade eder.

Temyize cevap dilekçesi nereye verilir?

Yukarıda belirttiğimiz üzere davalı savunma hakkı kapsamında davaya karşı cevaplarını cevap dilekçesi vasıtasıyla mahkemeye sunabilir. Cevap dilekçesinin nereye ne şekilde verileceği hususu HMK’nın 126. Maddesinde düzenlenmiştir. Maddenin birinci fıkrasına göre cevap dilekçesi davanın açıldığı mahkemeye verilir.

Temyiz dilekçesi ilk derece mahkemesine verilir mi?

Madde 365 – (1) Temyiz dilekçesi, kararı veren bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine veya Yargıtay’ ın bozması üzerine hüküm veren ilk derece mahkemesine yahut temyiz edenin bulunduğu yer bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine veya ilk derece mahkemesine verilebilir.

Hangi davalar temyize gider?

Yargıtay’ın bozma kararı üzerine, dosya kendisine gönderilen bölge adliye mahkemesi (istinaf mahkemesi) veya ilk derece mahkemesi direnme kararı verdiğinde, direnme kararlarına karşı da doğrudan temyiz yoluna gidilir.

Yargıtayı kim kurdu?

7 Haziran 1920 tarihinde TBMM Hükümeti tarafından kabul edilmiş ilk yasalardan olan 4 sayılı yasa ile merkezi Sivas ilinde olmak üzere biri Hukuk, biri Ceza, biri Şer’iye ve biri de Dilekçe Dairesi olmak üzere 4 daireden kurulu Temyiz Heyeti (Yargıtay) oluşturulmuştur.

Temyiz edilemeyecek kararlar nelerdir?

Soybağına ilişkin davalar hariç olmak üzere, nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin davalara dair istinaf mahkemesi kararları aleyhine Yargıtay’a temyiz başvurusu yapılmaz. İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz gibi geçici koruma kararlarına dair istinaf mahkemesi kararları aleyhine Yargıtay’a temyiz başvurusu yapılamaz.

Istinaf sonrası temyiz dilekçesi nereye verilir?

İstinaftan sonra temyiz başvurusunun yapılması için bölge adliye mahkemesine dilekçe sunulması gerekmektedir. Bu dilekçe kapsamında temyizin neden gerekli olduğuna dair tüm detaylara yer verilmesi gerekir.

Temyiz dilekçesinde neler bulunur?

Temyiz dilekçesinde öncelikle tarafların varsa, kanunî temsilci ve vekillerinin adı, soyadı ve adresleri yazılacaktır. Bundan başka, temyiz edilen karar bölge adliye mahkemesi tarafından verilmişse, bölge adliye mahkemesinin hangi hukuk dairesinden verildiği ve kararın tarih ve sayısı belirtilecektir.

Temyiz incelemesi ne kadar sürer?

Yargıtay hukuk dairelerinde ortalama görülme süresi 341 gündür. Temyiz edilen hukuk davaları için ise ortalama 2 yıl sürer demek mümkündür.

Temyiz cevap süresi ne kadar?

İstisna durumunda temyiz ve temyize cevap süreleri genel hükümlere tabi olup 2 haftadır. İİK m.365/2’de herhangi bir süre belirtilmemekle beraber, HMK’nın kıyasen uygulanması halinde süre 1 haftadır.

Temyize cevap verilir mi?

Yukarıda sayılan hallerde taraflardan birinin temyiz veya temyize cevap dilekçesinde duruşma talep etmesi halinde Yargıtay temyiz incelemesini duruşmalı yapar. Yargıtay, yukarıda saydığımız koşullar olmasa bile gerek gördüğünde kendiliğinden de duruşma yapabilir (HMK md. 369/4).

Temyiz dilekçesi ne zaman verilir?

Temyiz süresi, istinaf mahkemesi kararının tefhimi veya tebliğinden itibaren 15 gündür (CMK 291/1).Temyiz süresinin hesaplanmasında kararın verildiği gün hesaba katılmaz, son gün tatile denk gelirse sonraki ilk iş günü temyiz süresinin son günü olarak kabul edilir.