Toplu iş sözleşmesi nasıl yapılır?

Toplu iş sözleşmesi süreci nasıl işler?

Taraflardan biri, yetki belgesinin alındığı tarihten itibaren on beş gün içinde karşı tarafı toplu görüşmeye çağırır. … Uyuşmazlık yazısını alan görevli makam altı günü içinde bir arabulucu görevlendirir. Arabulucu, tarafların anlaşmasını sağlarsa toplu iş sözleşmesi, taraf temsilcilerince imzalanır.

Toplu iş sözleşmesi kaç ay sürer?

MADDE 35 – (1) Toplu iş sözleşmesi yazılı olarak yapılır. (2) Toplu iş sözleşmesi en az bir ve en çok üç yıl süreli olarak yapılabilir. Toplu iş sözleşmesinin süresi, sözleşmenin imzalanmasından sonra taraflarca uzatılamaz, kısaltılamaz ve sözleşme süresinden önce sona erdirilemez.

Toplu iş sözleşmesi kimler arasında yapılır?

Buna göre, “toplusözleşmesi … işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren arasında yapılan sözleşmedir” (m. 2/1 (h)).

Toplu iş sözleşmesi kimler nasıl yararlanabilir?

Kural olarak toplu iş sözleşmesinden taraf işçi sendikasının üyeleri yararlanır. Ancak Kanun bazı hallerde taraf işçi sendikası üyesi olmamasına rağmen sözleşmenin uygulandığı işyerinde çalışan işçilerinde belirli şartlarla toplu iş sözleşmesinden yararlanmasına imkân vermiştir.

Toplu görüşme süreci kaç gün?

İşçi sendikası, çağrı tarihinden itibaren otuz gün içinde yapılacak olan ilk toplantıya gelmez veya aynı süre içinde toplu görüşmeye başlamazsa yetkisi düşer. Toplu görüşmenin süresi, ilk toplantı tarihinden itibaren altmış gündür.

Toplu sözleşme görüşmeleri kaç gün sürer?

(2) Bu toplu sözleşme görüşmeleri, başladığı tarihten itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun kararının alınması da dahil olmak üzere otuz gün içinde sonuçlandırılır.

Toplu iş sözleşmesinde toplu görüşmeler kaç günle sinirlidir?

işyeri düzeyindeki yetki belgesini alan işçi sendikası, toplu sözleşme yapmak istediği işvereni, yetki belgesini aldığı tarihten itibaren onbeş gün toplu görüşmeye çağırır; bu çağrıda, yapılacak toplantının yeri, günü ve saati belirtilir. Çağrıya toplu sözleşme teklif tasarısı da eklenir.

Toplu iş sözleşmesinde neler var?

-Çalışma süresi, haftalık çalışma süresi ve günlere dağıtımı. -Yıllık ücretli izin, evlenme izni, doğum izni, ölüm izni iş güvencesi, işçi çıkarma yetkisine kısıtlama kıdem tazminatı, ihbar önelleri işçilerin işyerinde söz hakkı, kurullar.

Toplu iş sözleşmesi kanun hükmünde midir?

Toplu sözleşme ile bir kanun hükmü uygulanamaz hale getirilmiştir. Toplu sözleşme kanun hükmündedir. Bu cümlenin anlamı toplu sözleşmenin hiyerarşik olarak kanundan üstün olduğu demek değildir. Toplu sözleşme ile nispi emredici nitelikteki kanun hükümleri çalışanlar lehine olmak üzere değiştirilebilir.

TİS den kimler yararlanabilir?

Sözkonusu maddeye göre, toplu sözleşmesinden esas itibariyle taraf işçi sendikasına üye olan işçiler yararlanacaklardır. Taraf sendikaya üye olmayan işçilerin sözleşmeden yararlanmaları, dayanışma aidatı ödemelerine veya taraf sendikanın muvafakatına bağlıdır.

Işyerinde sendika gelmesi için kaç kişi gerekir?

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre sendikalar “İşçilerin veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için en az 7 işçi veya işverenin bir araya gelerek bir işkolunda faaliyette bulunmak üzere oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip …

Toplu görüşme yetki belgesi kaç gün?

Toplu görüşmeye çağrı: MADDE 46- (1) Taraflardan biri, yetki belgesinin alındığı tarihten itibaren on beş gün içinde karşı tarafı toplu görüşmeye çağırır. Çağrı tarihi, çağrıyı yapan tarafça derhâl görevli makama bildirilir. (2) Bu süre içerisinde çağrı yapılmazsa, yetki belgesinin hükmü kalmaz.

Toplu iş sözleşmesi bittikten sonra ne olur?

Belirtilen hükme göre “Her ne sebeple olursa olsun sona eren toplu iş sözleşmesinin hizmet akdine ilişkin hükümleri yenisi yürürlüğe girinceye kadar hizmet akdi hükmü olarak devam eder.” Benzer hüküm daha önceki 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu9’nda da yer almaktaydı.

Tis Görüşmeleri kaç günde sonuçlanır?

(2) Bu toplu sözleşme görüşmeleri, başladığı tarihten itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun kararının alınması da dahil olmak üzere otuz gün içinde sonuçlandırılır.

Tis süreci nedir?

Toplu iş sözleşmesi, hizmet akdinin yapılması, muhtevası ve sona ermesi ile ilgili hususları düzenlemek üzere işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren arasında yapılan sözleşmedir.