Ünsüz düşmesi nedir örnekler veriniz?

Ünlü düşmesi ornekleri nedir?

Örnekler: Alın-ı→alnı, karın-ı→karnı, oğul-u →oğlu, boyun-u→boynu, akıl-ı→aklı, fikir-i→cisim-i→ cismi, gönül-ü→ gönlü, zülüf-ün→ zülfün ; ayır-ıl→ ayrıl-, çevir-e→ çevre, devir-il-→ devril-, sıyır-ıl-→sıyrıl-, kıvır-ım→ kıvrım, ayır- ıntı→ayrıntı, devir-e→ devre, yalın-ız→yalnız, yanıl-ış→ yanlış…

Ünsüz düşmesi nasıl oluyor?

Ünsüz düşmesi, bir sözcüğe bir ek veya başka bir sözcük eklenirken, kaynayan kısımdaki seslerden birinin kaybolmasıdır. Bazı sözcükler ek alırken kök ve gövde ek ile birleşmez, bu esnada kök veya gövdeden bir ünsüz düşer.

Ünsüz düşmesi nerelerde olur?

Ünsüz Düşmesi Nelerdir? Ünsüz düşmesi bir kelimenin sonuna gelen ek ile birlikteki sondaki sessiz harfin düşmesi demektir. Türkçede genellikle -cık – cik eki alan sözcüklerde ünsüz düşmesi olur. Bunun dışında birçok işteş fiilin sonundaki ünsüz harf de, çekim ya da yağım eki aldığında düşer.

Akıcı ünsüz düşmesi nedir?

Patlayıcı ünsüzlerin yerini akıcı ünsüzlere bırakması olayıdır. Türkçede özellikle /y/ sesi akıcı bir sestir. OA. adak>ayak, DLT. kuduruk>kuyruk, beg>bey, yadagın>yayan, adır>ayır vb.

Ünlü düşmesi nasıl olur örnekler?

3 ⇒ Birleşik fiiller oluşturulurken isimlere gelen “-etmek, -olmak, -eylemek” gibi yardımcı fiiller isimlerde ünlü düşmesine neden olurlar.

  • Sabır +etmek → Sabretmek.
  • Kayıp +etmek → Kaybetmek.
  • Kayıp +olmak → Kaybolmak.
  • Emir +etmek → Emretmek.
  • Seyir +etmek → Seyretmek.
  • Hapis +olmak → Hapsolmak.
  • Şükür +etmek → Şükretmek.

BE 29 Mar 2563

Ünlü türemesi nedir ve örnekler?

Ünlü türemesiKüçültme eki alan ya da pekiştirilen bazı sözcüklerde ortaya fazladan bir ünlü çıkar. Buna ünlü türemesi denir. ÖRNEK: az-cık/azıcık – dar-cık/dar-a-cık, sap-sağlam/sap-a-sağlam, güp-gündüz/güp-e-gündüz. Bazan iki sesin türediği de olur.

Karnım ünlü düşmesi mi?

İki heceli sözcüklerde İki heceli bazı sözcükler ünlü ile başlayan bir ek aldıklarında ikinci hecedeki dar ünlü düşer: yalın-ız = yalnız (aradaki ı harfi düşmüştür) burun-um = burnum (aradaki u harfi düşmüştür) … karın-ım = karnım (aradaki ı harfi düşmüştür)

Ünlü değişimi nedir örnek?

Örneğin Şahıs Zamirlerinden biri olan ”Ben” kelimesine yönelme eki getirildiğinde ”Ben – e değil” Bana şeklinde yazılır ve bu şekilde telaffuz edilir. Aynı şekilde ”Sen” zamiri de ”Sana” biçiminde yazılır. ”E” harfinin ”A”ya dönüşmesi ünlü değişimine örnek olarak gösterilebilir.

Hangisinde ünlü düşmesi vardır?

İki heceli bazı kelimeler ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında ikinci hecelerindeki dar ünlüler düşer: ağız / ağzı, alın / alnı, bağır / bağrım, beniz / benzi, beyin / beynimiz, boyun / boynu, böğür / böğrüm, burun / burnu, geniz / genzi, göğüs / göğsün, gönül / gönlünüz, karın / karnı, oğul / oğlu; çevir- / çevril-, …

Tembel kelimesinde hangi ses olayı vardır?

“n” ünsüzleri “m” ünsüzlerine dönüşür. Bu ses olayı– na dudak ünsüzlerinin değişmesi denir. “Tembel” söz- cüğünde de “b” ünsüzünden önce gelen “n” ünsüzü “m” ünsüzüne dönüşmüştür.

Bitkin kelimesinde hangi ses olayı vardır?

Sert ünsüzle biten kelimeler c, d, g ünsüzleriyle başlayan bir ek aldığında, ekin bu ilk ünsüzü sertleşerek ç, t, k ünsüzlerinden birine dönüşür. Bu duruma ünsüz sertleşmesi denir: dolapta, açtı, aşçı, baktım, çiçekten, kitapçı, dişçi, ocakta, bitkin, 15’te, Karabük’ten.

Ünlü düşmesinin şartları nelerdir?

İki heceli ve ikinci hecesinde ı, i, u, ü dar ünlüleri bulunan bazı kelimeler ünlü harf ile başlayan bir ek aldıkları zaman kelimenin ikinci hecesindeki ı, i, u, ü dar ünlü harf düşer. Bu duruma Türkçe ses bilgisinde ünlü düşmesi adı verilir.

Ünlü ve ünsüz türemesi nedir?

Ünlü bir harf ile başlayan kelimelere, yardımcı fiil getirilmek suretiyle ikinci bir sessiz harf ortaya çıkmaktadır. Tek heceli kelimelere ve ünlü ile biten kelimelere, ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde yine ünsüz türemesi görülmektedir.

Ünlü düşmesini nasıl anlarız?

İki heceli ve ikinci hecesinde ı, i, u, ü dar ünlüleri bulunan bazı kelimeler ünlü harf ile başlayan bir ek aldıkları zaman kelimenin ikinci hecesindeki ı, i, u, ü dar ünlü harf düşer. Bu duruma Türkçe ses bilgisinde ünlü düşmesi adı verilir.

Niye de ünlü düşmesi var mi?

“de-” ve “ye-” fiil köklerine gelecek zaman, istek kipi, sıfat-fiil ve zarf-fiil eki getirildiğinde veya başka bir ek getirilip de araya -y- kaynaştırma harfi girdiğinde, bu sesler (a, e) daralarak ı, i, u, ü olur. Not: deyince, deyip örneklerindeki e, yazıda korunur. ne-ye>niye kelimesinde de daralma vardır.