Maturidilik mezhebinin gelişmesine katkı sağlayan kimlerdir?

Matüridi alimleri kimlerdir?

İsmail el-Hakim es-Semerkandî (ö. 951), Ebu’l-Hasan Ali Saîd er-Rüstüğfenî (ö. 956), Ebu Ahmed b. Ebi Nasr Ahmed b. Abbas el-İyâzî (ö. ?), Ebu Muhammed Abdülkerim b. Musa el-Pezdevî (ö.

Maturidiyye Ehl-i sünnet midir?

Maturidilik akaid konusunda Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmûd el-Mâtürîdî’nin görüşlerini benimseyenlerin oluşturduğu Ehl-i sünnet mezhebinin adıdır. İmam Mâtürîdî yaklaşık 238 (852) yılında Türkistan’da Semerkant şehrinin bir köyü olan Mâtürîd’de doğmuştur.

Maturidilik nasıl ortaya çıktı?

Maturidilik Ehl-i sünnet mezhepler arasında yer almaktadır. Bu mezhep 2. yüzyılda İmam Maturidi‘nin görüşlerini benimseyen kimseler tarafından oluşturulmuştur. … İmam Maturidi 852 yılında Semerkant şehrinde Maturid köyünde doğmuştur. İmam Maturidi‘nin Türk soyundan geldiği düşünülmektedir.

Maturidilik ekolü nedir?

Mâtüridîlik (Arapça: الماتريدية), Matüridî’nin kurduğu, Hanefî Mezhebi’nin kurucusu İmam-ı A’zam’ın düşüncesini tâkip eden, akla önemli bir yer veren İslam dini itikad mezhebidir. Türkiye, Afganistan, Pakistan, Hindistan ve Orta Asya ülkelerinde yaygındır.

Hanefî mezhebinin şartları nelerdir?

Hanefi mezhebine göre Allah’ın emrini reddetmeyen kişiler dinden çıkmaz. – Hanefi mezhebine göre kadere inanmak gerekir. – Mezhebe göre Allah’ın sıfatlarını tartışmak doğru değildir. – Hanefi mezhebinde Müslümanların başında olan kişiye itaat etmek gerekir.

4 büyük âlim kimdir?

Hilafet mührünü elinde bulunduran o zevatın derdi neydi ki Ahmed bin Hanbel’e, İmam-ı Âzam Ebu Hanife’ye, İmam-ı Malikî’ye ve İmam-ı Şafii’ye baskı yapmış, haklarında dava açmış, hapis ve işkence ile ceza vermeye cüret etmişti? Dört imamla başlayacağımız örnekleri okudukça mesele ayan beyan ortaya çıkacak.

Ehl-i sünnet cemaatler hangileri?

Her nekadar Ehli Sünnette olanlara malum olsada 4 Hak mezhep vardır. Hanefî, Şafî, Mâliki, Hanbeli. İtikat ta Mezhebimiz Ehli Sünnet Vel Cemaât’tir.

Ehl-i sünnet mezhepleri nelerdir?

Ehl-i Sünnet

 • Hanefi mezhebi: İmam Ebu Hanife’nin adını taşıyan mezheptir.
 • Şafii mezhebi: İmam Şafii’nin adını taşıyan mezheptir.
 • Maliki mezhebi: İmam-ı Malik’nin adını taşıyan mezheptir.
 • Hanbelî mezhebi: İmam Ahmed İbni Hanbel’nin adını taşıyan mezheptir.

Matüridi mezhebinin görüşleri nelerdir?

Maturidiliğin temel görüşleri şunlardır:

 • Allah vardır, birdir, eşi ve benzeri yoktur.
 • Allah Teâlâ’nın diğer sıfatları gibi Tekvin (yaratma) sıfatı da ezelidir.
 • Peygamberler olmasa da kişi aklıyla Allah’ı (c.c.) bulabilir.
 • Kur’an-ı Kerim Allah kelamıdır ve Allah’ın (c.c.)

Eşarilik ve maturidilik ne demek?

Mâtürîdiyye Ehl-i sünnet’in temel prensiplerinde Eş’arîler ile aynı görüşte olmakla beraber, şu görüşleriyle onlardan ayrılırlar: Dinî tebliğ olmasa da kişi akılla Allah’ı bulabilir. İyi ve kötü, güzel ve çirkin akılla bilinebilir.

Maturidiliğin temel görüşleri nelerdir?

Maturidiliğin temel görüşleri şunlardır:

 • Allah vardır, birdir, eşi ve benzeri yoktur.
 • Allah Teâlâ’nın diğer sıfatları gibi Tekvin (yaratma) sıfatı da ezelidir.
 • Peygamberler olmasa da kişi aklıyla Allah’ı (c.c.) bulabilir.
 • Kur’an-ı Kerim Allah kelamıdır ve Allah’ın (c.c.)

Maturidilik ana özelliği nedir?

Rivayete dayalı bilgi kaynaklarını reddeden Matüridilik mezhebinde kelam ilmi temel alınmıştır. Bu mezhebe bağlı alimler Ehl-i hadisten farklı olarak rivayete dayalı bilgi kaynaklarını sorgusuz sualsiz kabul etmek yerine, akıl yürütme ve sonuca varma yöntemlerini kullanmışlardır.

Hanefi fıkıh bilginleri nelerdir?

Hanefi fıkıh bilginleri” kategorisindeki sayfalar

 • Ebu Cafer et-Tahavî
 • Ebû Yûsuf.
 • Ebu’l Leys es-Semerkandî

Fıkıh bilginleri kimlerdir?

M

 • Mirza Şirazi.
 • Muhammed Bakır Vahid Behbehani.
 • Muhammed bin Ali Kaffâl.
 • Muhsin el-Emin.
 • Mukaddes-i Erdebili.

Müslüman Alimler kim?

Bilime Yön Veren 7 Müslüman Âlim

 • Câbir Bin Hayyân (720-815)
 • Harezmî (780-850)
 • Farabî (873-950)
 • Bîrûnî (973-1061)
 • İbn-i Sînâ (980 – 1037)
 • Cezerî (1136-1206)
 • Uluğ Bey (1394-1449)