Tefsir âlimleri kimlerdir?

Tefsir alaninda taninmis alim kimdir?

Taberî,(ö. 310) tefsir alanında tanınmış bir alim olduğu gibi, aynı zamanda İslam dünyasının en tanınmış tarihçisidir.

Kuranı Kerimi ilk tefsir eden kişi kimdir?

Bu dönemde yazılan tefsirlerde, rivayetle beraber dirayet tefsiri de kendini göstermiştir. Eldeki bilgilere göre, Kur’an’ın baştan sona kadar tefsir edilerek yazılan ilk tefsir kitabı, Mukâtil b. Süleyman’ın bu dönemde yazılmış olan “Tefsîru Mukâtil b. Süleyman” adlı eseridir.

Mufessirler kimlerdir?

İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik ve Ahmed bin Hanbel, İmam-ı Gazali, Süyuti, Necmeddin Ömer-i Nesefi, Fahreddin er-Râzî, Kadı Beydavi, Seyyid Şerif Cürcani, İbn Kesir.

Kaç tane Kuran tefsiri var?

100’den fazla tefsir ve meal var, Kur’an-ı Kerim‘den söz eden, usulü tefsir, Kur’an tarihi, Tecvid, esbabı nüzul gibi daha binlerce kitap var.

İslam dünyasında tefsir alanında yaptığı çalışmaları ile bilinen müfessiri kimdir?

Bu altbaşlık altına Zehebî üç müfessiri dahil etmektedir: Kâdı Abdulcebbâr (v. 415/1025), Şerif Murtezâ (v. 436/1044) ve Zemahşerî (v. 538/1144).

Tefsir kelimesinden ne anlıyoruz?

Kökeni Arapçaya dayanan tefsir kelimesinin sözcük anlamı, ‘yorumlama’ olarak öne çıkmaktadır. Aynı zamanda İslami açıdan da dini olarak bir anlamı bulunduğunu söylemek mümkündür.

Türkiye’de yapılan ilk tefsir çalışmasını kim yapmıştır?

İlk tedvin edilen fıkhî tefsir, bugünkü bilgilerimize göre, Mukâtil b. Süleymanın Tefsîrül-Hamsi Mie Âye Minel-Kurân’ıdır. Bu eserin ve müellifinin ayrıntılı olarak incelenmesinin, erken dönem tefsir faaliyetlerini ve fıkhî tefsirlerin gelişme sürecini anlamaya katkı sağlayacağı aşikârdır.

Mukatil B Süleyman tabiin mi?

Mukatil bin Süleyman (d. 702, Belh – ö. 767, Basra), Tabiin dönemi hadis alimi ve müfessir.

En iyi tefsir kitapları hangileri?

 • Mevdudi – Tefhimu’l-Kuran.
 • Elmalılı Hamdi Yazır – Hak Dini Kuran Dili.
 • Bayraktar Bayraklı – Yeni Bir Anlayışın Işığında Kuran Tefsiri.
 • Mehmet Okuyan – Kısa Surelerin Tefsiri.
 • İsmail Hakkı Brsevi – Ruh’ul Beyan Tefsiri.
 • M. Sait Şimşek – Hayat Kaynağı Kuran Tefsiri.
 • Said Nursi – Risale-i Nur.

20 Oca 2021

En eski tefsir hangisi?

İlk tedvin edilen fıkhî tefsir, bugünkü bilgilerimize göre, Mukâtil b. Süleyman’ın Tefsîrü’l-Hamsi Mie Âye Mine’l-Kur’ân’ıdır.

Kaç tane Kuran meali var?

Ortalama olarak 300’e yakın Kur’an meali olduğunu söyleyebiliriz. Özlü tefsirleri, gerekçeli mealleri vs. vs. eklersek belki 500’ün üzerinde Türkçeleştirilmiş veya sadeleştirilmiş meal mevcut.

Hangisi İslam dünyasında tefsir alanında yaptığı çalışmalar ile bilinen eserlerden biridir?

Zehebî’nin bilgi verdiği yayımlanmamış pek çok tefsirden sadece iki örnek zikredilebilir; Zehebî, Sa’lebî’nin el-Keşf ve’l-Beyân adlı tefsirini ele alan ilk kişidir; o aynı zamanda İbn Atiyye’nin (v. 542/1148) tefsiri hakkında kapsamlı tanımlar yapmıştır.

En önemli tefsir yazarları kimlerdir?

 • Ebû Müslim – Tefsir Ebû Müslim İsfahânî
 • İbn ül Cevzi ve Ebul Ferec – Zâdü’l-mesîr fî ʿilmi’t-tefsîr.
 • Ebü’l-Leys – Baḥrü’l-ʿulûm.
 • İbn’ül Arabi – Tefsiri Kebir Tevilat.
 • İbn Ebu Hatim – Tefsîrü’l-Ḳurʾâni’l-ʿaẓîm.
 • İbn Kayyim el-Cevziyye – Bedai’u’t-tefsir.
 • Celaleddin Mahalli – Tefsir‘ul-Celaleyn.

Tefsir okumak ne demek?

TDK’ya göre tefsir etmek yorumlamak anlamına gelmektedir. Kuran-ı Kerim’in iyi bir şekilde anlaşılması için tefsir edilmesi gerekmektedir. Ayetlerin açıklanması için tefsir edilmekte ve tefsir işlemi eksiksiz bir şekilde yapılmalıdır.

Fıkıh ve tefsir ne demek?

Ahkâm tefsirleri genelde ibâdat, muâmelat ve ukûbat konularıyla ilgili âyetlerin yorumunu içeren eserlerdir. Aynı zamanda ahkâm tefsirlerine fıkhî tefsirler adı da verilmiştir. İlk ahkâm tefsiri, Mukâtil b. Süleyman’ın Tefsiru Hamsi Mieti Âyetin Mine’l-Kur’an adıyla bilinen eseridir.