Türk edebiyatındaki mesneviler nelerdir?

Mesnevi türleri nelerdir?

 • Aşk konulu mesneviler: Mesnevilerin konusu aşk, sevgi ve sevgililer hakkındadır.
 • Ahlaki ve öğretici mesneviler: Bu konuda yazılan mesneviler öğüt verici olarak yazılmaktadır. …
 • Dini ve tasavvufi mesneviler: Yazılan mesnevin konusu dini ve tasavvuf hakkındadır.

Mesnevi Hangi milletin?

Mesnevi, özellikle Arap, Fars ve Osmanlı edebiyatında kendi aralarında uyaklı beyitlerden oluşan ve aruz ölçüsüyle yazılan divan edebiyatı şiir biçimidir.

Ilk mesnevi nedir?

İlk mesnevi örneği 11. yüzyılda kaleme alınan Kutadgu Bilig’dir.

Mesnevi özellikleri nelerdir maddeler halinde?

Uzun hikâyelerin anlatıldığı veya didaktik niteliği olan dinî-ahlaki konuların işlendiği nazım şeklidir. Olay çevresinde oluşan edebî metinlerdir. Anlatım (üslup) genellikle alegorik/ semboliktir. Her beyit kendi arasında kafiyelidir: aa bb cc dd ee ff…

5 mesnevi nedir?

Nizami’nin hamsesini oluşturan beş mesnevi: Mahzenü’l-Esrâr. Leylî vü Mecnûn. Hüsrev ü Şirin.

Mesnevi hangi bölümlerden oluşur?

 • Dibace –şiir ya da düz yazı- (önsöz) Mesneviler bir önsöz ile başlar. …
 • Tevhit (Birlik) Allah’ın varlığının birliğinin anlatıldığı bölümdür. …
 • Münacaat. …
 • Nat. …
 • Miraciye. …
 • Medh-i Çihar-yar-ı Güzin (Dört halifenin övülmesi) …
 • Eserin Sunulduğu Kişiye Övgü: …
 • Eserin yazılış nedeni:

Mesnevi nereden gelmiştir?

Türk edebiyatındaki ilk mesnevi Doğu Türk edebiyatı dediğimiz Orta Asya bölgesinden çıkmıştır. TÜRK EDEBİYATININ İLK MESNEVİSİ 13.YY’DA YAZILAN KUTADGU BİLİG adlı mesnevidir; YAZARI İSE YUSUF HAS HACİP’TİR.

Mesnevi hangi edebiyattan geçmiştir?

Mesnevi İran edebiyatına özgü bir nazım biçimidir. Türk ve Arap edebiyatına oradan da tüm dünya edebiyatlarına İran edebiyatından geçmiştir. İkilikler halinde yazıldığı ev ikilikteki dizelerin birbiri ile kafiyeli olması nedeni ile “Mesnevi” olarak adlandırılmıştır.

Kutadgu Bilig Türk edebiyatının ilk mesnevisi nedir?

Türk edabıyatıjnda ilk büyük mesnevi, Yusuf Has Hacip’in 12.yy.da kaleme aldığı, 6 bin beyitten oluşan “Kutadgu Bilig“dir. Sonra sırayı 13.yy.da Mevlana’nın 25618 beyitten oluşan “Mesnevi“si alır. Yine bu yüzyılda Şeyyad Hamza’nın 1500 beyitlik “Yusuf u Züleyha” adlı mesnevisi edabiyatımızda ilk manzum aşk hikâyesidir.

Türk edebiyatında ilk hamse sahibi kimdir?

Türk edebiyatında 16. yüzyılda gelişmeye başlamıştır. İlk hamseyi Çağatay şâiri Ali Şir Nevai yazmıştır. Divan edebiyatının ilk hamsesini yazan şair de Nizami Gencevi’dir. Hamse türüne düzyazının girişi ise 17. yüzyılda gerçekleşti.

Mesnevi ve özellikleri nelerdir?

Mesnevi özellikleri

 • İkili, ikişer anlamlarına gelir.
 • İran edebiyatından bizim edebiyatımıza geçmiştir.
 • Beyit sayısı bakımından herhangi bir sınırlama yoktur ancak 30 beyiti aşmayacak şekilde de mesnevi yazılmıştır.
 • Herhangi bir konu sınırlaması bulunmamaktadır. …
 • Her beyit kendi arasında kafiyelidir.

Mesnevi nedir ve ozellikleri nelerdir?

Mesnevi, Türk edebiyatında bulunan ve aruz ölçüsüyle yazılan bir yazı şekli olarak bilinir. Uzun yazılması ve kafiyeler yer almasıyla bilinen mesnevi, beyitler halinde yani ikişer ikişer yazılan yazılar olarak bilinir. Türk edebiyatında bu yazı türünün öncüsü Nabi olarak bilinir.

Mesnevinin bölümleri nelerdir 10 sınıf?

Mesnevinin Bölümleri

 • Besmele.
 • Dibâce.
 • Tevhîd.
 • Münâcât.
 • Mi’râciye.
 • Medh-i Çihâr-Yâr.
 • Sebeb-i te’lîf.
 • Âgâz-ı Dâstân.

Beş mesnevinin bir araya gelmesiyle oluşan yapıta ne ad verilir?

Divan edebiyatında beş mesnevinin bir araya gelmesiyle oluşturulan yapıta verilen isim? Beş mesnevinin bir araya gelmesiyle oluşturulmuş esere hamse denir.

Mesnevinin icerigi nedir?

Mevlânâ’nın en büyük eseri Mesnevi‘sidir. Eser, aruz ölçüsünün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün kalıbıyla Farsça yazılmış olup 6 cilt, 25618 beyittir. Varlıkta birlik (Vahdet-i Vücûd) anlayışını birtakım kurmaca/hayali veya gerçek olaylardan hareketle anlatmaya çalışan didaktik (öğretici) bir eserdir.