Zilyetlik şartları nelerdir?

Zilyetlik nasıl ispat edilir?

Bu bağlamda, Zilyedi olduğu Taşınmaz için Kira Bedeli veya kendiliğinden Ecrimisil ödeyen kimse, Malik Sıfatıyla Zilyet değildir. Zilyetliğin İspatı, Olağanüstü Zamanaşımı Yoluyla Mülkiyeti kazandığını iddia eden Zilyede düşer.

Zilyet hakkı nasıl kazanılır?

Zilyetliğin aslen kazanılması.. Sahiplenme (Medeni Kanun m.767), bulunmuş eşya (Medeni Kanun m.769) ve düşen ve sürüklenen şeylerde (Medeni Kanun m.774) zilyetlik aslen kazanıldığı gibi, çalınan eşya üzerinde hırsız veya kiralanan eşya üzerinde mülkiyet iddiasında bulunan kiracıda zilyetliği aslen kazanmış olur.

Zilyetlik kuralları nedir?

Zilyetlik, bir eşya üzerinde fiili hakimiyet şeklinde kurulan ilişkiyi ifade etmektedir. Yani zilyetlik, bir malı kullanma, el altında bulundurma manasına gelmektedir.

Zilyetlik davasını kimler açabilir?

zilyetliğin iadesi davasını kimler açabilir Haberi Bir eşya üzerindeki fiili hakimiyete yönelen ihlalleri, yargısal yolla ortadan kaldırmak için, zilyet tarafından açılan davalara “zilyetlik davası” deniyor. … Hırsızın dahi, malı kendinden geri gasbeden malike karşı, zilyetlik davası açma hakkı vardır.

Zilyetliğin iadesi davasında hangisi davalı değildir?

Zilyetliğin iadesi davasında davalının kusuru aranmaz. Bu dava gasp edene karşı açılabileceği gibi gasp edenin mirasçılarına karşı da açılabilecektir. Tazminat Davası : Zilyetliği gasp edilen kişi, zilyetliğin iadesi davasında tazminat talep edebileceği gibi ayrı bir dava ikame ederek de bu talepte bulunabilir.

Zilyetlik Karineleri nelerdir?

Taşınır Eşyada Zilyetlik, Zilyedin o şey üzerinde iddia ettiği hakka sahip olduğu yolunda bir Karine oluşturur (MK m. 985, 986). Hak Karinesi, Taşınırlarda, Zilyet hangi hakka sahip olduğunu iddia ediyorsa, o Hakkın varlığına Karine olarak kabul edilir.

Zilyet hakkı kaç yıldır?

“MADDE 713.- Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak yirmi yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir.

Zilyetlik ne zaman kazanılır?

Miras ile zilyetliğin kazanılmasında fiili hakimiyet şart olmadığı gibi, zilyetlik iradesine de ihtiyaç yoktur. Mirasbırakanın ölümü ile mirasçılar kendiliğinden söz konusu malların zilyetliğini kazanırlar. Mirasçılar, miras bırakan ile aynı türde zilyetliğe sahip olurlar.

Başka sıfatla zilyetlik nedir?

b) Başka sıfatla zilyet: Mülkiyet dışında başka bir hak iddiasıyla malı hakimiyetinde bulundurana denir. Haklı olabileceği gibi haksız da olabilir.

Zilyetliğin iadesi davasını kim açabilir?

Eşya üzerindeki fiili hakimiyete son verilmiş, taşınmaz ise işgal edilmiş, taşınır ise gasp edilmişse bu dava açılır. Bu dava zilyetliği gasp edene karşı açabileceği gibi, onun külli haleflerine karşı da açabilir. Söz gelimi; televizyonu çalınan A, bu davayı çalan kimseye veya çalanın mirasçılarına bu davayı açabilir.

Kötü niyetli zilyet taşınır davası açabilir mi?

Nitekim, davalı, davacının zilyetliği kötüniyetle ele geçirdiğini ispatlarsa dava reddedilir. TMK m. 990’a göre, ‘Zilyet, iradesi dışında elinden çıkmış olsa bile, para ve hamile yazılı senetleri iyiniyetle edinmiş olan kimseye karşı taşınır davası açamaz.

Zilyetliğin iadesi davası kime açılır?

1-Zilyetliğin İadesi Davası Dava zilyetliği gasp edene ve onun mirasçılarına karşı açılabilir.

Zilyetliğin iadesi davası açılabileceği en kısa süre nedir?

Zilyetliğin İadesi ve Saldırının Durdurulması davalarında süre; gasp ve saldırı fiilinin ve failinin öğrenilmesinden itibaren 2 ay ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren 1 yıldır.

Zilyetlik karinesi ne demektir?

Bir şey üzerinde fiili hakimiyeti bulunan kimse onun zilyedi oluyor. Taşınmaz üzerindeki irtifak haklarında ve taşınmaz yüklerinde hakkın fiilen kullanılması zilyetlik sayılıyor.

Zilyetlik mülkiyete karinedir ne demek?

Taşınır Eşyada Zilyetlik, Zilyedin o şey üzerinde iddia ettiği hakka sahip olduğu yolunda bir Karine oluşturur (MK m. 985, 986). Hak Karinesi, Taşınırlarda, Zilyet hangi hakka sahip olduğunu iddia ediyorsa, o Hakkın varlığına Karine olarak kabul edilir.